آزمایشگاه شرکت ویستابست

vistabest

مواد اولیه و پروفیلهای تولیدی در کارخانه ویستابست در آزمایشگاه مجهز این شرکت مورد تست و آزمونهای مختلف به شرح زیر قرار میگیرند:

 1. بررسی رنگ پروفیل
 2. اندازه گیری ابعاد پروفیل
 3. اندازه گیری جرم واحد طول
 4. اندازه گیری دانسیته پروفیل
 5. اندازه گیری رطوبت PVC
 6. اندازه گیری رطوبت کربنات کلسیم
 7. آزمون رفتار محصول پس از گرم شدن
 8. آزمون چارپی
 9. آزمون ضربه در دمای پایین
 10. آزمون برگشت حرارتی
 11. آزمون گوشه جوش خورده
 12. آزمون انحراف از خط راست
 13. آزمون ریزش PVC
 14. آزمون دانسیته ظاهری PVC

vistabest

 

منبع:vistabest.com